Výukové programyDěti a studenti navštíví pavilon Amazonie, kde se seznámí s flórou a především s faunou odsud pocházející. Dozvědí se o ohrožení a důležitosti zachování deštných pralesů, o zdejším klimatu a původních obyvatelích. Účastníci se v tomto programu zaměří hlavně na drápkaté opičky a bohatstvím surovin odsud pocházející. Program je doplněn o obrázky plodin, používaných v běžném životě či ostatních zvířat, která dopomohou k sestavení potravní pyramidy.

Cíl prohlídky: Výukový program poskytne různé zajímavosti z fauny a flóry Amazonie. Seznámí děti s ohrožením tohoto unikátního deštného pralesa a důležitostí ho chránit. Dále se dozví, jaké bohatství ve formě běžně používaných surovin odsud pochází a například i historii některých plodů po příchodu do Evropy.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Místo: areál ZOO a BZ Plzeň

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Výklad v expozici České řeky pod statkem Lüftnerka. Ekosystém horního, středního a dolního toku řeky, fauna podle jednotlivých akvárií a nádržek v expozici. Rozdělení řeky do rybích pásem. Vydra říční, zařazení do systému, život, ochrana. Bobr. Návštěva pod hladinou rybníka - jak se ryby pohybují, dýchají, vnímají, stavba těla, druhy ryb v našich rybnících-rozlišování.

Cíl prohlídky: Získat základní informace o ekosystému české řeky, poznat základní druhy ryb a umět je zařadit do rybích pásem. Uvědomit si nutnost ochrany ohrožených druhů a ochrany ekosystému, opakování a vštípení si získaných informací.

Cílová skupina: MŠ, 1. St. ZŠ, 2. St. ZŠ, SŠ

Místo: expozice Česká řeka pod statkem Lüftnerka

Přibližný čas prohlídky: 60-90 min

Zjištění, co studenti od programu čekají, nasměrování k programu. Vysvětlit význam slova ekologie (jeho často chybné chápání). Diskuzí se dostat ke smyslu zoologických zahrad z ekologického hlediska. Křížovka pojmů. Vymýšlení ekologických a environmentálních problémů - dvojice, poté rozdělení do 2 skupin - enviro a ekolo. Vybrání 3 největších problémů - konfrontace skupin - hra na vládu - podpořit lze pouze jeden projekt - diskuze. Venku: prohlídka zoo se zaměřením na ohrožené druhy a ekosystémy v ohrožení.

Cíl prohlídky: Získání širšího rozhledu o dané problematice, vytříbení vlastních názorů, získání konkrétních znalostí podpořených vlastními zážitky.

Cílová skupina:

Místo: vnitřní prostory Environmentálního centra Lüftnerka, areál zoo

Přibližný čas prohlídky: 60-90 min

Program začíná terénní vycházkou po zoo směrem k doubravě. Cestou se vysvětlují pojmy přirozený a umělý ekosystém, účastníci se seznámí s druhy lesů na našem území a s historickým vývojem lesa. Následuje prohlídka doubravy s rozdělením lesních pater a výkladem, co v lese roste a žije, studenti si setaví příklad potravního řetězce. V učebně následuje vyplňování pracovních listů, určování stáří dřevin pomocí letokruhů a krátká videoprojekce zaměřená na ekosystém lesa. Na závěr si děti ve skupinách sestaví podle indicií jednoho za zástupců bylinného patra a představí jej ostatním. Témata pokrývající program: Přirozený a umělý ekosystém, vznik a vývoj lesa, druhy lesa, lesní patra, rostliny v lese, funkce lesa, potravní řetězec

Cíl prohlídky: Seznámení se s našimi druhy lesa – bory, doubrava, základní zástupci – stromy, keře, zaměřeno na jarní efeméry. Systém lesních pater. Didaktické hry a činnosti, určování stáří dřevin podle letokruhů.

Cílová skupina: 2.st.ZŠ, SŠ

Místo: vnitřní prostory Environmentálního centra Lüftnerka a areál ZOO a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90 - 120 min

Studenti se během výpravy po zoo seznámí s chováním jednotlivých zvířat a s příčinami určitých projevů chování. Budou upozorněni na vliv globálních ekologických změn na chování a život některých zvířat. Program se soustřeďuje i na pozorování projevů zvířat v terénu. Na základě pozorování a získávaných poznatků pak studenti vyplňujíí pracovní listy. Po jejich vyplnění následuje beseda o zjištěných poznatcích. Účastníci si uvědomí, že není jednoduché být etologem. Lektor na základě výukových listů vysvětlí chování zvířat, popíše jednotlivé obrázky a uvede příklady z přírody. Témata, která program pokrývají: Chování zvířat, biodiverzita, ohrožené druhy, globální ekologické aspekty. Pozorování. Beseda.

Cíl prohlídky: Přiblížit a ozřejmit chování zvířat v různých podmínkách a situacích. Dozvědět se o potravních vztazích, péči o mláďata a o vnitrodruhové komunikaci jedinců mezi sebou. Naučit se umět pozorovat, pochopit a vysvětlit jednodušší modely chování zvířat, znát konkrétní příklady, uvědomit si složitost a rozmanitost dané problematiky.

Cílová skupina: 2.st.ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: areál ZOO a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Účastníci se seznámí podrobněji s vybranou částí zahrady formou výkladu, který je doplněn pomůckami - kůže, vycpaniny, přírodniny….., lektor sděluje zajímavosti o vybraných zvířatech, upozorňuje na chráněné a ohrožené druhy, účastníci se dovídají i o moderním přístupu v chovu zvířat, smyslu a smyslu zoologických zahrad vůbec.

Cíl prohlídky: Podrobnější seznámení se s vybranou částí zoologické zahrady. Uvědomění si významu zoo vzhledem k zachování a dalším rozmnožování ohrožených druhů i vzhledem k osvětě mezi lidmi.

Cílová skupina: Všechny typy škol (skupina 15-35 osob)

Místo: areál ZOO a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Děti si ujasní rozdíly mezi plazy a obojživelníky a naučí se tyto skupiny rozlišovat. Nahlédnou do přirozených biotopů obojživelníků. Lektor dále děti upozorní hlavně na ohrožené a chráněné druhy a podiskutuje o problému nelegálních obchodů se vzácnými druhy. Témata, která program pokrývají:Kdo jsou obojživelníci, aneb nepleteme si obojživelníky s plazy ! Přirozené biotopy obojživelníků. Nelegální obchody.

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci obojživelníků, jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1.st.ZŠ,2.st.ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Děti se za pomoci lektora seznámí s třídou plazi, vyhledají jejich hlavní znaky a prohlédnousi druhy chované v Akva-tera. Poznají přirozené biotopy plazů. S lektorem podiskutují o problémech pašeráctví.Témata pokrývající program:Třída plazi.Přirozené biotopy plazů. Ochrana a problémy pašeráctví

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci plazů, jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1.st.ZŠ,2.st.ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

V programu se prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod seznámíme s úmluvou CITES. Vysvětlíme si její význam pro obchod s ohroženými zvířaty a její dopad na náš běžný život. Dozvíme se, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. Společně budeme hledat možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat.

Cíl prohlídky: Seznámení s problematikou nelegálního obchodu se zvířaty. Poznání, jak tento obchod reguluje úmluva CITES. 1/ Žáci se seznámí s charakterem úmluvy CITES a některými způsoby kontroly jejího dodržování. 2/ Žáci se dozvědí souvislosti nelegálního obchodu a turismu se životem pěti vybraných živočišných druhů chráněných úmluvou CITES. Pochopí dopad nelegálního obchodu a turismu na jejich život. 3/ Žáci pochopí mechanismus nelegálního obchodu s živočichy chráněnými úmluvou CITES, role a motivaci osob zapojených do něj. 4/ Žáci se naučí na mapě lokalizovat místa výskytu chráněných vybraných druhů úmluvou CITES a místa poptávky po nich. Pochopí globální rozsah problému nelegálního obchodu s živočišnými druhy. 5/ Žáci se dozví, jakou roli hrají zoologické zahrady při naplňování podstaty úmluvy CITES. 6/ Žáci se seznámí s možnostmi chování, které přispívá k ochraně druhů zahrnutých v úmluvě CITES a k dodržování úmluvy CITES. (VZHLEDEM K ČASOVÉ A PERSONÁLNÍ NÁROČNOSTI JE MOŽNÉ TENTO PROGRAM OBJEDNÁVAT POUZE V TĚCHTO MĚSÍCÍCH: PROSINEC, LEDEN, ÚNOR)

Cílová skupina: 6. tř. – 8. tř. ZŠ

Místo: učebna - Environmentální centrum Lüftnerka

Přibližný čas prohlídky: 2,5 hodiny

Účastníci programu poznají dopady pěstování palmy olejné na ekosystém tropického deštného lesa. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.

Cíl prohlídky: Seznámení se s pěstováním palmy olejné ve vztahu k ekosystému tropického deštného lesa. Pochopení souvislostí mezi naším spotřebitelským chováním a úbytkem tropických deštných lesů. 1/ Žáci pochopí globální rozsah problému pěstování palmy olejné. 2/ Seznámí se s dopady intenzivního pěstování palmy olejné na ekosystém deštného lesa a místní komunity. 3/ Žáci pochopí souvislost pěstování palmy olejné s vlastním spotřebitelským chováním. 4/ Žáci se naučí vyhledávat na obalu výrobku informace o obsahu palmového oleje ve složení výrobku. 5/ Žáci se dozvědí o certifikaci zodpovědného hospodaření s palmovým olejem. 6/ Žáci se dozvědí o možnostech aktivního jednání, které podporuje odpovědné spotřebitelské chování. (VZHLEDEM K ČASOVÉ A PERSONÁLNÍ NÁROČNOSTI JE MOŽNÉ TENTO PROGRAM OBJEDNÁVAT POUZE V TĚCHTO MĚSÍCÍCH: PROSINEC, LEDEN, ÚNOR)

Cílová skupina: 7. tř. – 9. tř. ZŠ

Místo: učebna

Přibližný čas prohlídky: 2,5 hodiny

Děti s lektorem procházejí expozice primátů chovaných v naší zoo a dozvídají se informace o tomto řádu. Na cestě je provází pracovní list, který je třeba průběžně doplňovat a tím jsou děti motivovány k různým činnostem, hlavně k vyhledávání indícií a pozorování chování zvířat. Výklad lektora je doplňován ukázkami pomůcek (kůže, vycpaniny...). Témata, která program pokrývají: Řád primáti. Zajímavosti ze života jednotlivých druhů. Ohrožení a chránění jedinci.

Cíl prohlídky: Seznámení se s řádem Primáti, upozornění na ohrožené a chráněné druhy, pozorování primátů a jejich chování.

Cílová skupina: 1.st.ZŠ, 2.st. ZŠ, SŠ

Místo: areál ZOO a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Děti se seznámí s kouzelným světem ryb, lektoři jim představí sladkovodní i mořská akvária a jejich obyvatele, hlavně ohrožené a chráněné druhy. Prohlédnout si děti dále můžou tajemnou murénu nebo nahlédnout do thajské řeky či afrického jezera Malawi.Témata, která program pokrývají:Ryby sladkovodní a mořské. Znáte Murénu? Thajská řeka, mořské akvárium a jezero Malawi

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci světa ryb, jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1.st.ZŠ,2.st.ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Studentům bude představen moderní přístup k chovu zvířat v zajetí, budou moci posoudit se starými, klecovými způsoby chovu. Dozvědí se jak se zoologické zahrady podílejí na zachování a dalším rozmnožování ohrožených druhů. Diskuze na téma proč a jestli jsou zoologické zahrady přínosné a v čem. Témata, která pokrývají program: Moderní způsoby chovu. Záchrana a další rozmnožování ohrožených druhů. Záchranné programy. Moderní přístupy k návštěvníkům - vzdělávací programy.

Cíl prohlídky: Seznámit studenty s moderním přístupem chovu zvířat v ZOO, porovnání se starými způsoby chovu. Uvědomění si významu zoo vzhledem k zachování a dalším rozmnožování ohrožených druhů i vzhledem k osvětě mezi lidmi.

Cílová skupina: 2.st.ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: areál ZOO a BZ, sál EC

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Děti a studenti prochází vybranou částí zoologické a botanické zahrady a získají znalosti o ovlivňování přírody člověkem. Probíraná témata: vyhubené druhy, zavlečené druhy, ohrožené oblasti, endemit, význam deštných pralesů.

Cíl prohlídky: Posláním programu je seznámit děti při maximálním využití podmínek, které poskytuje ZOO a BZ m. Plzně, s negativním i pozitivním působením člověka na přírodu a krajinu v zrcadle vyvíjející se lidské populace od prehistorie až po současnost s důrazem na aktuální ekologická rizika (globální klimatické změny a jejich důsledky, nutnost respektování trvale udržitelného rozvoje).

Cílová skupina: 2.st.ZŠ, SŠ

Místo: areál ZOO a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90-120 minut

Během cesty do pavilonu Středomoří si děti a studenti přiblíží tamní přírodu, její využití, povědí si o turismu (o jeho důležité úloze v hospodářském vývoji a naopak o jeho rušivém vlivu) a proslulé středomořské kuchyni. Dále čeká účastníky i několik zastávek u jednotlivých zástupců fauny. V pavilonu je přivítá opojná vůně bylinek a zajímavosti s nimi spojené a především plazi, které zde tvoří dominantu celé expozice. Program je doplněn o laminátové obrázky, sušené bylinky, apod.

Cíl prohlídky: Seznámení s přírodou Středomoří – místem, které mnozí navštěvují v létě během dovolené u moře (ale málokdo poznává hlouběji krásy zdejší přírody) a zdejšími tradicemi.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Místo: areál ZOO a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Program probíhá pouze v letním období od dubna do října. Přibližně 45 minutové představení seznámí přítomné s historií i současností sokolnictví. Při komentovaných letových ukázkách sokolník názorně demonstruje život dravců a sov v přírodě i v zajetí. Účastník programu má možnost stát se jeho reálnou součástí, po výběru sokolníkem asistuje v přeletech dravců na ruku, ti nejmladší pak sovy pálené. Sokolnické ukázky probíhají v prostorách Lochotínského amfiteátru od 1.4 - 31.10. každý den mimo pondělí v 11,00 h a v 15,30 h.

Cíl prohlídky: Sokolnictví je tradice stará již více jak 4 000 let. Při manipulaci s dravci si účastníci uvědomí nejen historickou loveckou úlohu dravců, ale hlavně význam dravců v přírodě - dravci jsou součástí potravního řetězce a udržují přirozenou biologickou rovnováhu. Proto mají v přírodě nezastupitelné místo. Bohužel je v současnosti mnoho druhů na pokraji vyhubení. Přímým kontaktem lze vysoce edukativním způsobem vyvrátit mnoho předsudků, mýtů a pomluv.

Cílová skupina: Všechny typy škol (lze kombinovat s dalším výukovým programem)

Místo: Amfiteátr, vstup z areálu ZOO a BZ, PROGRAM ZCELA V KOMPETENCI SOKOLNÍKŮ S VOLNÝM PŘÍSTUPEM, POSKYTUJEME POUZE PRACOVNÍ LISTY K PROGRAMU PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

Přibližný čas prohlídky: 60 min

LZE VYUŽÍT DO KONCE ŘÍJNA 2020 S LOŇSKOU ŠKOLNÍ VÝUKOVOU PERMANENTKOU 2019/2020

Cíl prohlídky:

Cílová skupina:

Místo:

Přibližný čas prohlídky:

Antilopa Derbyho je největší žijící antilopou a ve volné přírodě je před vyhynutím. S tím se však nesmířila skupina ochránců přírody při Zemědělské univerzitě v Praze a snaží se o její záchranu. Co to v praxi znamená, co se jim již podařilo, jak spolupracují s domorodci a s tuzemskými zoologickými zahradami, o tom všem vypráví uvedený film.

Cíl prohlídky:

Cílová skupina: 2 st. ZŠ, SŠ, VŠ

Místo: přírodní amfiteátr (V případě deště bude film promítnut v EC Lüftnerka)

Přibližný čas prohlídky: 60 minut

Dokument přiblíží dětem výrobu tepla v Plzeňské teplárenské společnosti. Aby je film zaujal a výklad technologií byl pro ně srozumitelný, ústřední postavou příběhu jsou dva žáci, kteří se v teplárně pídí po tom, jak a z čeho teplo vlastně vzniká, jak se dostává ke spotřebitelům. Jejich průvodce jim vysvětluje, že jde o velmi ekologickou výrobu tepla a elektrické energie, neboť vznikají v moderních zařízeních s minimálním dopadem na čistotu ovzduší a uhlí je z velké části nahrazeno spalováním obnovitelných energetických zdrojů.

Cíl prohlídky:

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2 st. ZŠ, SŠ

Místo: přírodní amfiteátr (V případě deště bude film promítnut v EC Lüftnerka)

Přibližný čas prohlídky: 60 minut

Snímek seznámí děti s řadou šumavských živočichů a cílevědomou snahou šumavských ochránců přibližovat přírodu návštěvníkům tak, aby z ní co nejvíce poznali a přitom nedocházelo k její devastaci. Dokument byl natáčen i v nových návštěvnických centrech Kvilda, kde si lze zblízka prohlédnout jeleny, a na Srní, kde byli vysazeni do prostorného výběhu vlci. Jeden z rodičovského páru pochází z plzeňské zoo.

Cíl prohlídky:

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2 st. ZŠ, SŠ

Místo: přírodní amfiteátr (V případě deště bude film promítnut v EC Lüftnerka)

Přibližný čas prohlídky: 60 minut

Účastníci se v úvodu seznámí, se skupinami rostlin, kterým se bude program věnovat - sukulenty, kaktusy, epifyty, masožravky. Následuje prohlídka skleníku s výkladem věnujícím se sukulentním rostlinám Madagaskaru, Kanárských ostrovů a jižní Afriky a broméliím, vše s konkrétními ukázkami. Terénní vycházka pokračuje do expozice Sonorské pouště, kde se studenti seznámí se skupinou kaktusů. V učebně se pak pokračuje s pomocí ukázek masožravých rostlin, vyplňuje se pracovní list a shlédne se krátké video věnované cizokrajným rostlinám. Na závěr si účastníci ve skupinách za pomoci indicií sestaví vizitku jednoho ze zástupců rostlin, se kterými je program seznámili a představí ji ostatním. Témata pokrývající program: Pojmy endemit, relikt, sukulent, kaktus, epifyt, masožravka, způsob přizpůsobení a života jednotlivých skupin, zajímavosti.

Cíl prohlídky: Doplnění učiva botaniky pro ZŠ, seznámení se s pojmy sukulenty, epifyty, masožravé rostliny a jejich reálné ukázky v přírodním prostředí botanického skleníku. Didaktické hry, možnost prohlédnout a sáhnout si na jednotlivé zástupce

Cílová skupina: 2.st.ZŠ, SŠ

Místo: vnitřní prostory Environmentálního centra Lüftnerka a areál ZOO a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90 - 120 min

Soutěž probíhá na sále environmentálního centra Lüftnerka. V několika disciplínách si 4 soutěžní týmy po 4 soutěžících vyzkouší své vědomosti a dovednosti v oblasti přírodovědy. Pořadem provázejí 3 moderátoři – lektoři našeho centra, využívá se i audio a videotechnika. Úkolem je nasbírat z disciplín co nejvíce bodů pro posun na hracím plánu. Vítězem se stane tým, který dojede na hracím plánu nejdále. Týmy povzbuzuje publikum, které je aktivně zapojeno do hry, stejně tak pedagogický doprovod.

Cíl prohlídky: 5 soutěžních disciplín: – úkolem je nasbírat co nejvíce bodů za jednotlivé disciplíny pro posun po hracím plánu. Riskuj – vědomostní disciplína podle otázek z našich výukových programů, které jsou různě obodované dle obtížnosti. Zvířecí pantomima – dovednostní disciplína zaměřená na etologii zvířat s úkolem poznat živočicha a jeho typickou činnost, kterou jeden soutěžící z týmu předvádí. Pravda nebo lež – kvíz složený z nepravdivých a pravdivých tvrzení, které je třeba v týmu správně určit. Kdo se tu ozývá – úkolem je poznat zvuky zvířat a přiřadit je správně k nabízeným obrázkům. Mimikry – hledání a určování maskovaných živočichů na obrázku v jejich přirozeném prostředí.

Cílová skupina: 2. st.ZŠ + SŠ

Místo: vnitřní prostory Environmentálního centra Lüftnerka

Přibližný čas prohlídky: 120 min