Výukové programyDěti a studenti navštíví pavilon Amazonie, kde se seznámí s flórou a především s faunou odsud pocházející. Dozvědí se o ohrožení a důležitosti zachování deštných pralesů, o zdejším klimatu a původních obyvatelích. Účastníci se v tomto programu zaměří hlavně na drápkaté opičky a bohatstvím surovin odsud pocházející. Program je doplněn o obrázky plodin, používaných v běžném životě či ostatních zvířat, která dopomohou k sestavení potravní pyramidy.

Cíl prohlídky: Výukový program poskytne různé zajímavosti z fauny a flóry Amazonie. Seznámí děti s ohrožením tohoto unikátního deštného pralesa a důležitostí ho chránit. Dále se dozví, jaké bohatství ve formě běžně používaných surovin odsud pochází a například i historii některých plodů po příchodu do Evropy.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Místo: areál Zoo a BZ Plzeň

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Výklad v expozici České řeky pod statkem Lüftnerka. Ekosystém horního, středního a dolního toku řeky, fauna podle jednotlivých akvárií a nádržek v expozici. Rozdělení řeky do rybích pásem. Vydra říční, zařazení do systému, život, ochrana. Bobr. Návštěva pod hladinou rybníka - jak se ryby pohybují, dýchají, vnímají, stavba těla, druhy ryb v našich rybnících-rozlišování.

Cíl prohlídky: Získat základní informace o ekosystému české řeky, poznat základní druhy ryb a umět je zařadit do rybích pásem. Uvědomit si nutnost ochrany ohrožených druhů a ochrany ekosystému, opakování a vštípení si získaných informací.

Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: expozice Česká řeka pod statkem Lüftnerka

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

V úvodu si vysvětlíme pojem ekologie a jeho často mylné chápání. Následuje prohlídka vybraných druhů zvířat s komentářem týkajícím se jednotlivých druhů zvířat. Zabýváme se vztahy mezi zvířaty (predace, mutualismus, symbióza), přizpůsobením živočichů na vnější podmínky (Bergmanovo a Allenovo pravidlo, teplokrevnost a studenokrevnost), ovlivňování krajiny velkými herbivory či problematikou invazních druhů.

Cíl prohlídky: Ukázání různých témat, která zkoumá vědní disciplína ekologie na konkrétních příkladech v naší zoologické zahradě.

Cílová skupina:

Místo: areál Zoo a BZ Plzeň

Přibližný čas prohlídky: 90 min

Program začíná terénní vycházkou po zoo směrem k expozici "Ekosystém lesa" a poté k výběhu vlků. Cestou se účastníci seznámí s různými druhy našich stromů, s rozdělením lesních pater a výkladem, co v lese roste a žije. Studenti si sestaví příklad potravního řetězce a procvičí si názvy dřevin a jejich plodů. Na závěr se děti seznámí se zástupci bylinného patra. Témata pokrývající program: Přirozený a umělý ekosystém, druhy lesa, lesní patra, rostliny v lese, funkce lesa, potravní řetězec

Cíl prohlídky: Seznámení se s našimi druhy lesa a se základními zástupci stromového a bylinného patra. Systém lesních pater, určování stáří dřevin podle letokruhů.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60–90 min

Studenti se během výpravy po zoo seznámí s chováním jednotlivých zvířat a s příčinami určitých projevů chování. Budou upozorněni na vliv globálních ekologických změn na chování a život některých zvířat. Program se soustřeďuje i na pozorování projevů zvířat v terénu. Lektor vysvětlí chování zvířat, popíše jednotlivé obrázky a uvede příklady z přírody. Témata, která program pokrývají: chování zvířat, biodiverzita, ohrožené druhy.

Cíl prohlídky: Přiblížit a ozřejmit chování zvířat v různých podmínkách a situacích. Dozvědět se o potravních vztazích, péči o mláďata a o vnitrodruhové komunikaci jedinců mezi sebou. Naučit se umět pozorovat, pochopit a vysvětlit jednodušší modely chování zvířat, znát konkrétní příklady, uvědomit si složitost a rozmanitost dané problematiky.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: areál Zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90 min

Děti nebo studenti se rozdělí do skupin, ve kterých podle indícií naleznou jeden z druhů jehličnatých stromů a keřů. Pak následuje výprava za jehličnatými stromy a keři v areálu botanické zahrady s výkladem lektora o vzájemné příbuznosti, jejich původu, děti se naučí rozpoznat jednotlivé rozlišovací znaky. Výklad je doplněn praktickými ukázkami a přírodními pomůckami. Na závěr vzájemná diskuze o problému uměle vysazovaných monokultur jehličnanů na našem území. Témata, která program pokrývají: Druhy jehličnanů. Původ, příbuznost, znaky. Původní a uměle vysazované jehličnany.

Cíl prohlídky: Seznámení se s druhy jehličnatých stromů a keřů, uvědomit si problémy současných lesních monokultur a důsledků

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál botanické zahrady

Přibližný čas prohlídky: 60—90

Účastníci se seznámí podrobněji s vybranou částí zahrady formou výkladu, který je doplněn pomůckami - kůže, vycpaniny, přírodniny….., lektor sděluje zajímavosti o vybraných zvířatech, upozorňuje na chráněné a ohrožené druhy, účastníci se dovídají i o moderním přístupu v chovu zvířat, smyslu a smyslu zoologických zahrad vůbec.

Cíl prohlídky: Podrobnější seznámení se s vybranou částí zoologické zahrady. Uvědomění si významu zoo vzhledem k zachování a dalším rozmnožování ohrožených druhů i vzhledem k osvětě mezi lidmi.

Cílová skupina: Všechny typy škol

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60–90 min

Děti si ujasní rozdíly mezi plazy a obojživelníky a naučí se tyto skupiny rozlišovat. Nahlédnou do přirozených biotopů obojživelníků. Lektor dále děti upozorní hlavně na ohrožené a chráněné druhy a podiskutuje o problému nelegálních obchodů se vzácnými druhy. Témata, která program pokrývají:Kdo jsou obojživelníci, aneb nepleteme si obojživelníky s plazy ! Přirozené biotopy obojživelníků. Nelegální obchody.

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci obojživelníků, jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ,2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Děti se za pomoci lektora seznámí s třídou plazi, vyhledají jejich hlavní znaky a prohlédnousi druhy chované v Akva-tera. Poznají přirozené biotopy plazů. S lektorem podiskutují o problémech pašeráctví.Témata pokrývající program:Třída plazi.Přirozené biotopy plazů. Ochrana a problémy pašeráctví

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci plazů, jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1.st.ZŠ,2.st.ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

V programu se prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod seznámíme s úmluvou CITES. Vysvětlíme si její význam pro obchod s ohroženými zvířaty a její dopad na náš běžný život. Dozvíme se, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. Společně budeme hledat možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat.

Cíl prohlídky: Seznámení s problematikou nelegálního obchodu se zvířaty. Poznání, jak tento obchod reguluje úmluva CITES. 1/ Žáci se seznámí s charakterem úmluvy CITES a některými způsoby kontroly jejího dodržování. 2/ Žáci se dozvědí souvislosti nelegálního obchodu a turismu se životem pěti vybraných živočišných druhů chráněných úmluvou CITES. Pochopí dopad nelegálního obchodu a turismu na jejich život. 3/ Žáci pochopí mechanismus nelegálního obchodu s živočichy chráněnými úmluvou CITES, role a motivaci osob zapojených do něj. 4/ Žáci se naučí na mapě lokalizovat místa výskytu chráněných vybraných druhů úmluvou CITES a místa poptávky po nich. Pochopí globální rozsah problému nelegálního obchodu s živočišnými druhy. 5/ Žáci se dozví, jakou roli hrají zoologické zahrady při naplňování podstaty úmluvy CITES. 6/ Žáci se seznámí s možnostmi chování, které přispívá k ochraně druhů zahrnutých v úmluvě CITES a k dodržování úmluvy CITES. (VZHLEDEM K ČASOVÉ A PERSONÁLNÍ NÁROČNOSTI JE MOŽNÉ TENTO PROGRAM OBJEDNÁVAT POUZE V TĚCHTO MĚSÍCÍCH: PROSINEC, LEDEN, ÚNOR)

Cílová skupina: 6. tř. – 8. tř. ZŠ

Místo: učebna - Environmentální centrum Lüftnerka

Přibližný čas prohlídky: 2,5 hodiny

Účastníci programu poznají dopady pěstování palmy olejné na ekosystém tropického deštného lesa. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.

Cíl prohlídky: Seznámení se s pěstováním palmy olejné ve vztahu k ekosystému tropického deštného lesa. Pochopení souvislostí mezi naším spotřebitelským chováním a úbytkem tropických deštných lesů. 1/ Žáci pochopí globální rozsah problému pěstování palmy olejné. 2/ Seznámí se s dopady intenzivního pěstování palmy olejné na ekosystém deštného lesa a místní komunity. 3/ Žáci pochopí souvislost pěstování palmy olejné s vlastním spotřebitelským chováním. 4/ Žáci se naučí vyhledávat na obalu výrobku informace o obsahu palmového oleje ve složení výrobku. 5/ Žáci se dozvědí o certifikaci zodpovědného hospodaření s palmovým olejem. 6/ Žáci se dozvědí o možnostech aktivního jednání, které podporuje odpovědné spotřebitelské chování. (VZHLEDEM K ČASOVÉ A PERSONÁLNÍ NÁROČNOSTI JE MOŽNÉ TENTO PROGRAM OBJEDNÁVAT POUZE V TĚCHTO MĚSÍCÍCH: PROSINEC, LEDEN, ÚNOR)

Cílová skupina: 7. tř. – 9. tř. ZŠ

Místo: učebna

Přibližný čas prohlídky: 2,5 hodiny

Na začátku programu lektor představí skupinu primátů, její základní rozdělení a charakteristiku. Poté děti s lektorem procházejí expozice primátů chovaných v naší zoo a dozvídají se základní informace i nejrůznější zajímavosti o jednotlivých druzích. Výklad lektora je doplňován ukázkami pomůcek (kůže, vycpaniny...). Témata, která program pokrývají: řád primáti, zajímavosti ze života jednotlivých druhů, ohrožení a chránění jedinci.

Cíl prohlídky: Seznámení se s řádem Primáti, upozornění na ohrožené a chráněné druhy, pozorování primátů a jejich chování.

Cílová skupina: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Na začátku programu lektor představí třídu ptáků, její rozdělení a základní charakteristiky. Poté následuje prohlídka různých pavilonů a voliér, kde se děti dozví zajímavosti ze života a ochrany konkrétních druhů chovaných v naší zoo. Celý program je zpestřen různými pomůckami, jako jsou ptačí vejce či peří.

Cíl prohlídky: Seznámit se s třídou Ptáci, upozornit na ohrožené druhy a na biodiverzitu. Uvědomit si rozmanitost ptačí třídy a poznat konkrétní zástupce některých řádů včetně jejich specifik a zajímavostí.

Cílová skupina: 1. st. ZŠ (4. a 5.tř), 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Program začíná pro účastníky nejprve terénní vycházkou k rašeliništi, kde si cestou s lektorem osvětlí pojmy ekologie, areál, kosmopolit, endemit nebo relikt. U expozic rašeliniště a suchomilných rostlin si prohlédnou zastoupené druhy rostlin, srovnají podmínky a nároky rostlin na prostředí. V učebně dále následuje shlédnutí vidouprojekce o ekosystémech a o roslinných společenstvech, mikroskopování rašeliníku a vyplňování pracovních listů. S pomocí laminovaných materiálů si účastníci s lektorem vysvětlí vznik a typy rašelinišť a jejich výskyt na našem území. Na závěr si děti zahrají ekologickou hru - sestavování příkladů potravního řetězce. Témata pokrytá programem: Ekologie, potravní řetězec, ochrana rostlin, společenstva rostlin - rašeliniště, váté písky, slaniska, vápencové skály

Cíl prohlídky: Program spojený s ochranou přírody. Osvojení si, co je to společenstvo, základní typy společenstev – rašeliniště, slaniska, váté písky. Chráněné druhy, zákony, Červená kniha. Práce u mikroskopu.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90 min

Děti se seznámí s kouzelným světem ryb, lektoři jim představí sladkovodní i mořská akvária a jejich obyvatele, hlavně ohrožené a chráněné druhy. Prohlédnout si děti dále můžou tajemnou murénu nebo nahlédnout do thajské řeky či afrického jezera Malawi.Témata, která program pokrývají:Ryby sladkovodní a mořské. Znáte Murénu? Thajská řeka, mořské akvárium a jezero Malawi

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci světa ryb, jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Studentům bude představen moderní přístup k chovu zvířat v zajetí, budou moci posoudit se starými, klecovými způsoby chovu. Dozvědí se jak se zoologické zahrady podílejí na zachování a dalším rozmnožování ohrožených druhů. Diskuze na téma proč a jestli jsou zoologické zahrady přínosné a v čem. Témata, která pokrývají program: moderní způsoby chovu, záchrana a další rozmnožování ohrožených druhů, záchranné programy, moderní přístupy k návštěvníkům - vzdělávací programy.

Cíl prohlídky: Seznámit studenty s moderním přístupem chovu zvířat v zoo, porovnání se starými způsoby chovu. Uvědomění si významu zoo vzhledem k zachování a dalším rozmnožování ohrožených druhů i vzhledem k osvětě mezi lidmi.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Děti a studenti prochází vybranou částí zoologické a botanické zahrady a získají znalosti o ovlivňování přírody člověkem. Probíraná témata: vyhubené druhy, zavlečené druhy, ohrožené oblasti, endemit, význam deštných pralesů.

Cíl prohlídky: Posláním programu je seznámit děti s negativním i pozitivním působením člověka na přírodu a krajinu v zrcadle vyvíjející se lidské populace od prehistorie až po současnost s důrazem na aktuální ekologická rizika (globální klimatické změny a jejich důsledky, nutnost respektování trvale udržitelného rozvoje).

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90 minut

Během cesty do pavilonu Středomoří si děti a studenti přiblíží tamní přírodu, její využití, povědí si o turismu (o jeho důležité úloze v hospodářském vývoji a naopak o jeho rušivém vlivu) a proslulé středomořské kuchyni. Dále čeká účastníky i několik zastávek u jednotlivých zástupců fauny. V pavilonu je přivítá opojná vůně bylinek a zajímavosti s nimi spojené a především plazi, které zde tvoří dominantu celé expozice. Program je doplněn o laminátové obrázky, sušené bylinky, apod.

Cíl prohlídky: Seznámení s přírodou Středomoří – místem, které mnozí navštěvují v létě během dovolené u moře (ale málokdo poznává hlouběji krásy zdejší přírody).

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Program probíhá pouze v letním období od dubna do října. Přibližně 45 minutové představení seznámí přítomné s historií i současností sokolnictví. Při komentovaných letových ukázkách sokolník názorně demonstruje život dravců a sov v přírodě i v zajetí. Účastník programu má možnost stát se jeho reálnou součástí, po výběru sokolníkem asistuje v přeletech dravců na ruku, ti nejmladší pak sovy pálené. Sokolnické ukázky probíhají v prostorách Lochotínského amfiteátru od 1.4 - 31.10. každý den mimo pondělí v 11,00 h a v 15,30 h.

Cíl prohlídky: Sokolnictví je tradice stará již více jak 4 000 let. Při manipulaci s dravci si účastníci uvědomí nejen historickou loveckou úlohu dravců, ale hlavně význam dravců v přírodě - dravci jsou součástí potravního řetězce a udržují přirozenou biologickou rovnováhu. Proto mají v přírodě nezastupitelné místo. Bohužel je v současnosti mnoho druhů na pokraji vyhubení. Přímým kontaktem lze vysoce edukativním způsobem vyvrátit mnoho předsudků, mýtů a pomluv.

Cílová skupina: Všechny typy škol (lze kombinovat s dalším výukovým programem)

Místo: Amfiteátr, vstup z areálu ZOO a BZ, PROGRAM ZCELA V KOMPETENCI SOKOLNÍKŮ S VOLNÝM PŘÍSTUPEM, POSKYTUJEME POUZE PRACOVNÍ LISTY K PROGRAMU PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

Přibližný čas prohlídky: 60 min

Cíl prohlídky:

Cílová skupina:

Místo:

Přibližný čas prohlídky:

Cíl prohlídky:

Cílová skupina:

Místo:

Přibližný čas prohlídky:

Účastníci se v úvodu seznámí, se skupinami rostlin, kterým se bude program věnovat - sukulenty, kaktusy, epifyty, masožravky. Následuje prohlídka skleníku s výkladem věnujícím se sukulentním rostlinám Madagaskaru, Kanárských ostrovů a jižní Afriky a broméliím, vše s konkrétními ukázkami. Terénní vycházka pokračuje do japonské zahrady, kde se studenti seznámí s dalšími druhy cizokrajných rostlin. Témata pokrývající program: pojmy endemit, relikt, sukulent, kaktus, epifyt, masožravka, způsob přizpůsobení a života jednotlivých skupin, zajímavosti.

Cíl prohlídky: Doplnění učiva botaniky pro ZŠ, seznámení se s pojmy sukulenty, epifyty, masožravé rostliny a jejich reálné ukázky v přírodním prostředí botanického skleníku. Didaktické hry, možnost prohlédnout a sáhnout si na jednotlivé zástupce

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: Areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90 min

Soutěž probíhá na sále environmentálního centra Lüftnerka. V několika disciplínách si 4 soutěžní týmy po 4 soutěžících vyzkouší své vědomosti a dovednosti v oblasti přírodovědy. Pořadem provází moderátor – lektor našeho centra, využívá se i audio a videotechnika. Úkolem je nasbírat z disciplín co nejvíce bodů pro posun na hracím plánu. Vítězem se stane tým, který dojede na hracím plánu nejdále. Týmy povzbuzuje publikum, které je aktivně zapojeno do hry, stejně tak pedagogický doprovod.

Cíl prohlídky: 5 soutěžních disciplín: – úkolem je nasbírat co nejvíce bodů za jednotlivé disciplíny pro posun po hracím plánu. Riskuj – vědomostní disciplína podle otázek z našich výukových programů, které jsou různě obodované dle obtížnosti. Zvířecí pantomima – dovednostní disciplína zaměřená na etologii zvířat s úkolem poznat živočicha a jeho typickou činnost, kterou jeden soutěžící z týmu předvádí. Pravda nebo lež – kvíz složený z nepravdivých a pravdivých tvrzení, které je třeba v týmu správně určit. Kdo se tu ozývá – úkolem je poznat zvuky zvířat a přiřadit je správně k nabízeným obrázkům. Mimikry – hledání a určování maskovaných živočichů na obrázku v jejich přirozeném prostředí.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ + SŠ

Místo: vnitřní prostory Environmentálního centra Lüftnerka

Přibližný čas prohlídky: 90 min