Výukové programyDěti a studenti navštíví pavilon Amazonie, kde se seznámí s flórou a především s faunou odsud pocházející. Dozvědí se o ohrožení a důležitosti zachování deštných pralesů, o zdejším klimatu a původních obyvatelích. Účastníci se v tomto programu zaměří hlavně na drápkaté opičky a bohatstvím surovin odsud pocházející. Program je doplněn o obrázky plodin, používaných v běžném životě či ostatních zvířat, která dopomohou k sestavení potravní pyramidy.

Cíl prohlídky: Výukový program poskytne různé zajímavosti z fauny a flóry Amazonie. Seznámí děti s ohrožením tohoto unikátního deštného pralesa a důležitostí ho chránit. Dále se dozví, jaké bohatství ve formě běžně používaných surovin odsud pochází a například i historii některých plodů po příchodu do Evropy.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Místo: areál Zoo a BZ Plzeň

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Cíl prohlídky:

Cílová skupina:

Místo:

Přibližný čas prohlídky:

Výklad v expozici České řeky pod statkem Lüftnerka. Ekosystém horního, středního a dolního toku řeky, fauna podle jednotlivých akvárií a nádržek v expozici. Rozdělení řeky do rybích pásem. Vydra říční, zařazení do systému, život, ochrana. Bobr. Návštěva pod hladinou rybníka - jak se ryby pohybují, dýchají, vnímají, stavba těla, druhy ryb v našich rybnících-rozlišování.

Cíl prohlídky: Získat základní informace o ekosystému české řeky, poznat základní druhy ryb a umět je zařadit do rybích pásem. Uvědomit si nutnost ochrany ohrožených druhů a ochrany ekosystému, opakování a vštípení si získaných informací.

Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: expozice Česká řeka pod statkem Lüftnerka

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Děti společně s lektorem procházejí jednotlivé africké expozice a dozvídají se zajímavosti o zvířatech. Důraz je kladen na ochranu africké přírody, na chráněné a ohrožené živočichy. Program je doplněn nejrůznějšími pomůckami, jako jsou kožešiny, chlupy či drápy z afrických zvířat.

Cíl prohlídky: Představení afrických expozic a vybraných afrických zvířat s aktivním zapojením dětí pomocí her, uvědomění si nutnosti ochrany africké přírody.

Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ

Místo: areál Zoo a BZ Plzeň

Přibližný čas prohlídky: 60 min

Děti procházejí statkem přelomu 19. /20.století a povídají si s lektorem o zvířatech, jejich chovu a užitku, domestikaci, nástrojích a pracích na statku. Program je doplněn nejrůznějšími pomůckami, jako jsou rohy, parohy, ukázky kožešin či peří. Témata, která program pokrývají: druhy domácích zvířat, domestikace, užitek a význam pro člověka, chov domácích zvířat.

Cíl prohlídky: Seznámení se s hospodářskými a dalšími domácími zvířaty, jejich chovem, užitkem a významem pro člověka dříve a nyní.

Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ

Místo: statek Lüftnerka

Přibližný čas prohlídky: 60 min

V úvodu si vysvětlíme pojem ekologie a jeho často mylné chápání. Následuje prohlídka vybraných druhů zvířat s komentářem týkajícím se jednotlivých druhů zvířat. Zabýváme se vztahy mezi zvířaty (predace, mutualismus, symbióza), přizpůsobením živočichů na vnější podmínky (Bergmanovo a Allenovo pravidlo, teplokrevnost a studenokrevnost), ovlivňování krajiny velkými herbivory či problematikou invazních druhů.

Cíl prohlídky: Ukázání různých témat, která zkoumá vědní disciplína ekologie na konkrétních příkladech v naší zoologické zahradě.

Cílová skupina:

Místo: areál Zoo a BZ Plzeň

Přibližný čas prohlídky: 90 min

Program začíná terénní vycházkou po zoo směrem k expozici "Ekosystém lesa" a poté k výběhu vlků. Cestou se účastníci seznámí s různými druhy našich stromů, s rozdělením lesních pater a výkladem, co v lese roste a žije. Studenti si sestaví příklad potravního řetězce a procvičí si názvy dřevin a jejich plodů. Na závěr se děti seznámí se zástupci bylinného patra. Témata pokrývající program: Přirozený a umělý ekosystém, druhy lesa, lesní patra, rostliny v lese, funkce lesa, potravní řetězec

Cíl prohlídky: Seznámení se s našimi druhy lesa a se základními zástupci stromového a bylinného patra. Systém lesních pater, určování stáří dřevin podle letokruhů.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60–90 min

Přijďte si zabojovat do soutěže na statku Lüftnerka. Sestavte si na škole čtyři týmy po čtyřech členech, doplňte "publikem" do počtu max 60 osob celkem a připravte se na klání s tématy ekologie, příroda nebo ochrana přírody. Týmy by měly být podobného věku, můžete se pojmenovat, barevně odlišit, vzít maskota. Nebude chybět ani učitelská disciplína. Vnitřní program se třemi lektory.

Cíl prohlídky: Probudit zájem o ekologii a environmentalistiku, posílit smysl pro týmovou práci, naučit uplatňovat poznatky v praxi, rozvíjet tvořivost, samostatné myšlení, mluvený projev, ale hlavně - užít si dobrou zábavu a legraci.

Cílová skupina: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ

Místo: vnitřní prostory Environmentálního centra Lüftnerka

Přibližný čas prohlídky: 120 min

Studenti se během výpravy po zoo seznámí s chováním jednotlivých zvířat a s příčinami určitých projevů chování. Budou upozorněni na vliv globálních ekologických změn na chování a život některých zvířat. Program se soustřeďuje i na pozorování projevů zvířat v terénu. Lektor vysvětlí chování zvířat, popíše jednotlivé obrázky a uvede příklady z přírody. Témata, která program pokrývají: chování zvířat, biodiverzita, ohrožené druhy.

Cíl prohlídky: Přiblížit a ozřejmit chování zvířat v různých podmínkách a situacích. Dozvědět se o potravních vztazích, péči o mláďata a o vnitrodruhové komunikaci jedinců mezi sebou. Naučit se umět pozorovat, pochopit a vysvětlit jednodušší modely chování zvířat, znát konkrétní příklady, uvědomit si složitost a rozmanitost dané problematiky.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: areál Zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90 min

Studenti si nejdříve za pomoci mapek zopakují vývoj dnešních poloh kontinentů a pak s lektorem a s použitím zoogeografické mapy si svět rozdělí na jednotlivé geografické oblasti - (využíváno je stejného členění expozic v zoo) - tím je lektor postupně navádí k uvědomění si, proč žijí v každé části světa jiné druhy rostlin a živočichů a naopak, proč jsou si mnohdy navzdory vzdálenosti druhově blízké. Vysvětlí si pojem biodiverzita. V další části programu se snaží jednotlivé živočichy zařazovat do správných oblastí, lektor připomene, které druhy jsou v jednotlivých oblastech ohrožené a upozorní na globální ekologické aspekty. Témata, která program pokrývají: Geografické oblasti. Biodiverzita. Rostlinstvo a živočišstvo jednotlivých oblastí + ohrožené a chráněné druhy.

Cíl prohlídky: Seznámit s rozdělením světa na jednotlivé zoo-botanické geografické oblasti, živočichové žijící v jednotlivých oblastech, biodiverzita, důraz na ohrožené druhy a globální ekologické aspekty.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ, VŠ, VOŠ

Místo: areál Zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Děti nebo studenti se rozdělí do skupin, ve kterých podle indícií naleznou jeden z druhů jehličnatých stromů a keřů. Pak následuje výprava za jehličnatými stromy a keři v areálu botanické zahrady s výkladem lektora o vzájemné příbuznosti, jejich původu, děti se naučí rozpoznat jednotlivé rozlišovací znaky. Výklad je doplněn praktickými ukázkami a přírodními pomůckami. Na závěr vzájemná diskuze o problému uměle vysazovaných monokultur jehličnanů na našem území. Témata, která program pokrývají: Druhy jehličnanů. Původ, příbuznost, znaky. Původní a uměle vysazované jehličnany.

Cíl prohlídky: Seznámení se s druhy jehličnatých stromů a keřů, uvědomit si problémy současných lesních monokultur a důsledků

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál botanické zahrady

Přibližný čas prohlídky: 60—90

Účastníci se seznámí podrobněji s vybranou částí zahrady formou výkladu, který je doplněn pomůckami - kůže, vycpaniny, přírodniny….., lektor sděluje zajímavosti o vybraných zvířatech, upozorňuje na chráněné a ohrožené druhy, účastníci se dovídají i o moderním přístupu v chovu zvířat, smyslu a smyslu zoologických zahrad vůbec.

Cíl prohlídky: Podrobnější seznámení se s vybranou částí zoologické zahrady. Uvědomění si významu zoo vzhledem k zachování a dalším rozmnožování ohrožených druhů i vzhledem k osvětě mezi lidmi.

Cílová skupina: Všechny typy škol

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60–90 min

Děti a studenti jsou seznamováni s ostrovem, který je biodiverzním klenotem, a upozorňováni na potřebu záchrany jeho přírody a ohrožené biodiverzity. Ujasní si pojem endemismus. Společně s lektorem navštíví skleník, madagaskarský pavilon a další expozice s madagaskarskými živočichy. Témata, která program pokrývají: příroda Madagaskaru, živočichové Madagaskaru, ohrožená biodiverzita, endemismus.

Cíl prohlídky: Seznámit s ostrovem Madagaskar, který je biodiverzním klenotem. Upozornění na potřebu záchrany jeho přírody.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Děti se vydávají na procházku po vybrané části zoo a seznamují se se zástupci naší fauny žijících v jednotlivých prostředích (les, louka, hory, voda, v blízkosti lidských příbytků). Program je doplněn o obrázky se zástupci naší fauny a o další pomůcky. Na konci programu si děti hravou formou zopakují informace, které se dozvěděly. Témata, která program pokrývají: naše fauna, vyhubené druhy, naše přírodní ekosystémy.

Cíl prohlídky: Seznámení se s různými typy prostředí naší přírodě a s živočichy, které v něm žijí

Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ

Místo: areál Zoo a BZ Plzeň (expozice Česká řeka, výběh jelenů a vlčí výběh)

Přibližný čas prohlídky: 60 min

Děti si ujasní rozdíly mezi plazy a obojživelníky a naučí se tyto skupiny rozlišovat. Nahlédnou do přirozených biotopů obojživelníků. Lektor dále děti upozorní hlavně na ohrožené a chráněné druhy a podiskutuje o problému nelegálních obchodů se vzácnými druhy. Témata, která program pokrývají:Kdo jsou obojživelníci, aneb nepleteme si obojživelníky s plazy ! Přirozené biotopy obojživelníků. Nelegální obchody.

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci obojživelníků, jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ,2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Děti a studenti se seznámí se zástupci obratlovců, získají přehled o základním rozdělení do tříd. Následuje exkurze v areálu zoo s ukázkami zástupců jednotlivých tříd a pozorováním jejich života. Výklad lektora je doplňován ukázkami pomůcek (kůže, vycpaniny...).

Cíl prohlídky: Poznat a uvědomit si základní rozdíly mezi třídami, poznat hlavní zástupce a zjistit zajímavosti ze života obratlovců naší zahrady. Získané znalosti umět aplikovat a využít při určování konkrétních zástupců. Uvědomit si nutnost ochrany ohrožených druhů.

Cílová skupina: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Exkurzí do terénu se studenti seznámí s ohroženými druhy živočichů, přičemž program využívá jedinců chovaných v zoo. Studenti se dozvědí o organizacích zabývajících se ochranou ohrožených druhů a o problémech zachování biodiverzity. Diskutují se důvody ohrožení živočichů jako je lov pro peníze, pytláctví či úbytek životního prostředí. Témata, která pokrývají program: Ohrožené druhy, aspekty globální ochrany přírody, trvale udržitelný rozvoj.

Cíl prohlídky: Seznámení s ohroženými druhy živočichů. Samostatné myšlení studentů na téma, proč jsou konkrétní druhy ohrožené.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Účastníci se nejprve seznámí s tématem programu, následuje terénní vycházka po expozicích zoo věnovaných vývoji země s výkladem o vzniku Země od starohor po současnost (geologické éry, vrásnění, zalednění, vznik a vývoj života, vývoj člověka, vznik zkamenělin). Využívá se informační tabule "Vývoj přírody ve třetihorách", nauční stezka "Vývoj přírody ve čtvrtohorách". Poté následuje v učebně vyplňování pracovních listů, prohlídka zkamenělin, studenti mají možnost si vyrobit sádrový odlitek zkameněliny. Témata pokrývající program: Geologická období, vznik a vývoj života na Zemi, práce paleontologa, vznik zkamenělin

Cíl prohlídky: Seznámit s vývojem země a života na zemi od starohor po současnost. Osvětlit vznik zkamenělin, reálné ukázky zkamenělin. Porovnávání vzorků zkamenělin s dodnes žijícími příbuznými druhy. Tvorba sádrových odlitků zkamenělin

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: vnitřní prostory Environmentálního centra Lüftnerka a areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90-120 min

Účastníci programu nejprve procházejí expozicemi zoo s praktickými ukázkami hornin. Během terénní vycházky si s lektorem osvětlí pojmy nerost, hornina, rozdělení hornin, prohlédnou si žulu, pískovec, vápenec, čedič, znělec - mohou vyzkoušet i poklepem. V učebně se pak seznámí formou hry s nalezišti v okolí Plzně, určují horniny podle klíče a vyplňují pracovní listy. Témata pokrývající program: Nerost x hornina, horniny vyvřelé, přeměněné, usazené, určování hornin, geologická minulost Plzeňska

Cíl prohlídky: Seznámení se se všemi třemi druhy hornin – sedimenty, vyvřelinami a usazeninami, konkrétní ukázky v přírodě. Určování  vzorků podle klíče, možnost krátkého výukového filmu.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: vnitřní prostory Environmentálního centra Lüftnerka a areál ZOO a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90—120 min

Program začíná všeobecným seznámením s třídou plazů a přiblížení jejich charakteristik. Žáci se dozvědí, na jaké řády plazy dělíme a co je pro jednotlivé skupiny typické. Následuje komentovaná prohlídka pavilonů s důrazem na zajímavosti ze života chovaných druhů. Program je zpestřen různými pomůckami, jako je například hadí svlečka, kůže či želví krunýř.

Cíl prohlídky: Seznámit se s třídou Plazi, upozornit na ohrožené druhy a na biodiverzitu. Uvědomit si rozmanitost třídy a poznat konkrétní zástupce některých řádů včetně jejich specifik a zajímavostí.

Cílová skupina: 1. st. ZŠ (4. a 5.tř), 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Děti se za pomoci lektora seznámí s třídou plazi, vyhledají jejich hlavní znaky a prohlédnousi druhy chované v Akva-tera. Poznají přirozené biotopy plazů. S lektorem podiskutují o problémech pašeráctví.Témata pokrývající program:Třída plazi.Přirozené biotopy plazů. Ochrana a problémy pašeráctví

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci plazů, jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1.st.ZŠ,2.st.ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

V programu se prostřednictvím zážitkových aktivit a aktivizačních metod seznámíme s úmluvou CITES. Vysvětlíme si její význam pro obchod s ohroženými zvířaty a její dopad na náš běžný život. Dozvíme se, jaké nekalé praktiky využívají pytláci a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty hrají turisté. Společně budeme hledat možnosti, jak se chovat, abychom přispěli k zachování ohrožených druhů zvířat.

Cíl prohlídky: Seznámení s problematikou nelegálního obchodu se zvířaty. Poznání, jak tento obchod reguluje úmluva CITES. 1/ Žáci se seznámí s charakterem úmluvy CITES a některými způsoby kontroly jejího dodržování. 2/ Žáci se dozvědí souvislosti nelegálního obchodu a turismu se životem pěti vybraných živočišných druhů chráněných úmluvou CITES. Pochopí dopad nelegálního obchodu a turismu na jejich život. 3/ Žáci pochopí mechanismus nelegálního obchodu s živočichy chráněnými úmluvou CITES, role a motivaci osob zapojených do něj. 4/ Žáci se naučí na mapě lokalizovat místa výskytu chráněných vybraných druhů úmluvou CITES a místa poptávky po nich. Pochopí globální rozsah problému nelegálního obchodu s živočišnými druhy. 5/ Žáci se dozví, jakou roli hrají zoologické zahrady při naplňování podstaty úmluvy CITES. 6/ Žáci se seznámí s možnostmi chování, které přispívá k ochraně druhů zahrnutých v úmluvě CITES a k dodržování úmluvy CITES. (VZHLEDEM K ČASOVÉ A PERSONÁLNÍ NÁROČNOSTI JE MOŽNÉ TENTO PROGRAM OBJEDNÁVAT POUZE V TĚCHTO MĚSÍCÍCH: PROSINEC, LEDEN, ÚNOR)

Cílová skupina: 6. tř. – 8. tř. ZŠ

Místo: učebna - Environmentální centrum Lüftnerka

Přibližný čas prohlídky: 2,5 hodiny

Účastníci programu poznají dopady pěstování palmy olejné na ekosystém tropického deštného lesa. Uvědomí si problémy pralesních oblastí Indonésie, které jsou důsledkem zvýšené poptávky po palmovém oleji a zakládání plantáží palmy olejné. Zamyslí se nad možnostmi řešení tohoto globálního problému vzhledem ke svému spotřebitelskému způsobu života.

Cíl prohlídky: Seznámení se s pěstováním palmy olejné ve vztahu k ekosystému tropického deštného lesa. Pochopení souvislostí mezi naším spotřebitelským chováním a úbytkem tropických deštných lesů. 1/ Žáci pochopí globální rozsah problému pěstování palmy olejné. 2/ Seznámí se s dopady intenzivního pěstování palmy olejné na ekosystém deštného lesa a místní komunity. 3/ Žáci pochopí souvislost pěstování palmy olejné s vlastním spotřebitelským chováním. 4/ Žáci se naučí vyhledávat na obalu výrobku informace o obsahu palmového oleje ve složení výrobku. 5/ Žáci se dozvědí o certifikaci zodpovědného hospodaření s palmovým olejem. 6/ Žáci se dozvědí o možnostech aktivního jednání, které podporuje odpovědné spotřebitelské chování. (VZHLEDEM K ČASOVÉ A PERSONÁLNÍ NÁROČNOSTI JE MOŽNÉ TENTO PROGRAM OBJEDNÁVAT POUZE V TĚCHTO MĚSÍCÍCH: PROSINEC, LEDEN, ÚNOR)

Cílová skupina: 7. tř. – 9. tř. ZŠ

Místo: učebna

Přibližný čas prohlídky: 2,5 hodiny

Na začátku programu lektor představí skupinu primátů, její základní rozdělení a charakteristiku. Poté děti s lektorem procházejí expozice primátů chovaných v naší zoo a dozvídají se základní informace i nejrůznější zajímavosti o jednotlivých druzích. Výklad lektora je doplňován ukázkami pomůcek (kůže, vycpaniny...). Témata, která program pokrývají: řád primáti, zajímavosti ze života jednotlivých druhů, ohrožení a chránění jedinci.

Cíl prohlídky: Seznámení se s řádem Primáti, upozornění na ohrožené a chráněné druhy, pozorování primátů a jejich chování.

Cílová skupina: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Na začátku programu lektor představí třídu ptáků, její rozdělení a základní charakteristiky. Poté následuje prohlídka různých pavilonů a voliér, kde se děti dozví zajímavosti ze života a ochrany konkrétních druhů chovaných v naší zoo. Celý program je zpestřen různými pomůckami, jako jsou ptačí vejce či peří.

Cíl prohlídky: Seznámit se s třídou Ptáci, upozornit na ohrožené druhy a na biodiverzitu. Uvědomit si rozmanitost ptačí třídy a poznat konkrétní zástupce některých řádů včetně jejich specifik a zajímavostí.

Cílová skupina: 1. st. ZŠ (4. a 5.tř), 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Program začíná pro účastníky nejprve terénní vycházkou k rašeliništi, kde si cestou s lektorem osvětlí pojmy ekologie, areál, kosmopolit, endemit nebo relikt. U expozic rašeliniště a suchomilných rostlin si prohlédnou zastoupené druhy rostlin, srovnají podmínky a nároky rostlin na prostředí. V učebně dále následuje shlédnutí vidouprojekce o ekosystémech a o roslinných společenstvech, mikroskopování rašeliníku a vyplňování pracovních listů. S pomocí laminovaných materiálů si účastníci s lektorem vysvětlí vznik a typy rašelinišť a jejich výskyt na našem území. Na závěr si děti zahrají ekologickou hru - sestavování příkladů potravního řetězce. Témata pokrytá programem: Ekologie, potravní řetězec, ochrana rostlin, společenstva rostlin - rašeliniště, váté písky, slaniska, vápencové skály

Cíl prohlídky: Program spojený s ochranou přírody. Osvojení si, co je to společenstvo, základní typy společenstev – rašeliniště, slaniska, váté písky. Chráněné druhy, zákony, Červená kniha. Práce u mikroskopu.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90 min

Děti se seznámí s kouzelným světem ryb, lektoři jim představí sladkovodní i mořská akvária a jejich obyvatele, hlavně ohrožené a chráněné druhy. Prohlédnout si děti dále můžou tajemnou murénu nebo nahlédnout do thajské řeky či afrického jezera Malawi.Témata, která program pokrývají:Ryby sladkovodní a mořské. Znáte Murénu? Thajská řeka, mořské akvárium a jezero Malawi

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci světa ryb, jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Nejdříve děti za pomoci lektora přicházejí na hlavní znaky, které charakterizují skupinu savců, včetně jejich rozdělení. Poté následuje naučná výprava za vybranými zástupci savců chovaných v zoo. Výklad je doplněn ukázkami pomůcek (kůže, vycpaniny....) Témata, která program pokrývají: charakteristika a rozdělení savců, ohrožené druhy, druhy chované naší zoo.

Cíl prohlídky: Účastníci si uvědomují rozmanitost třídy savců a znají konkrétní zástupce některých řádů včetně jejich specifik a zajímavostí.

Cílová skupina: 1. st. ZŠ (4. a 5.tř), 2.st.ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Nejdříve děti za pomoci lektora přicházejí na hlavní znaky, které charakterizují šelmy. Poté následuje výprava za šelmami chovanými v naší zoo, lektor upozorňuje na ohrožené a chráněné druhy a biodiverzitu. Výklad je doplněn ukázkami pomůcek (kůže, chlupy, drápy....) Děti si na názorné didaktické hře vyzkoušejí rozdíl mezi viděním šelmy a kopytníka. Témata, která program pokrývají: stavba těla šelem, výskyt, způsoby lovu, druhy šelem; druhy v naší zoo; ohrožené druhy.

Cíl prohlídky: Seznámit se s řádem Šelmy, upozornit na ohrožené druhy a na biodiverzitu.

Cílová skupina: 1. st. ZŠ (4., 5.tř), 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Studentům bude představen moderní přístup k chovu zvířat v zajetí, budou moci posoudit se starými, klecovými způsoby chovu. Dozvědí se jak se zoologické zahrady podílejí na zachování a dalším rozmnožování ohrožených druhů. Diskuze na téma proč a jestli jsou zoologické zahrady přínosné a v čem. Témata, která pokrývají program: moderní způsoby chovu, záchrana a další rozmnožování ohrožených druhů, záchranné programy, moderní přístupy k návštěvníkům - vzdělávací programy.

Cíl prohlídky: Seznámit studenty s moderním přístupem chovu zvířat v zoo, porovnání se starými způsoby chovu. Uvědomění si významu zoo vzhledem k zachování a dalším rozmnožování ohrožených druhů i vzhledem k osvětě mezi lidmi.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Děti a studenti prochází vybranou částí zoologické a botanické zahrady a získají znalosti o ovlivňování přírody člověkem. Probíraná témata: vyhubené druhy, zavlečené druhy, ohrožené oblasti, endemit, význam deštných pralesů.

Cíl prohlídky: Posláním programu je seznámit děti s negativním i pozitivním působením člověka na přírodu a krajinu v zrcadle vyvíjející se lidské populace od prehistorie až po současnost s důrazem na aktuální ekologická rizika (globální klimatické změny a jejich důsledky, nutnost respektování trvale udržitelného rozvoje).

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90 minut

Během cesty do pavilonu Středomoří si děti a studenti přiblíží tamní přírodu, její využití, povědí si o turismu (o jeho důležité úloze v hospodářském vývoji a naopak o jeho rušivém vlivu) a proslulé středomořské kuchyni. Dále čeká účastníky i několik zastávek u jednotlivých zástupců fauny. V pavilonu je přivítá opojná vůně bylinek a zajímavosti s nimi spojené a především plazi, které zde tvoří dominantu celé expozice. Program je doplněn o laminátové obrázky, sušené bylinky, apod.

Cíl prohlídky: Seznámení s přírodou Středomoří – místem, které mnozí navštěvují v létě během dovolené u moře (ale málokdo poznává hlouběji krásy zdejší přírody).

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Pomocí mapy nejprve ukážeme dětem, kde jsme my a kde ostatní oblasti. Následuje procházka vybranou části zoologické zahrady. Lektor vypráví jak to chodí v přírodě za polárním kruhem během polární noci, polárního dne, dále jak to vypadá v přírodě mírného pásu na jaře, v létě na podzim a v zimě. Na závěr výukového programu děti navštíví nejteplejší oblast na Zemi, tropický pás a dozví se z jakých typů krajiny se skládá a čím je ohrožen. Témata pokrytá programem: střídání ročních období v různých podnebných pásech.

Cíl prohlídky: Poznávání ročních období v různých podnebných pásech - za polárním kruhem, mírný pás a tropy. Uvědomění si činnosti zvířat v měnících se obdobích. Seznámení se s potravními vztahy v přírodě.

Cílová skupina: 1. st. ZŠ

Místo: areál Zoo a BZ Plzeň

Přibližný čas prohlídky: 60 min

Program probíhá pouze v letním období od dubna do října. Přibližně 45 minutové představení seznámí přítomné s historií i současností sokolnictví. Při komentovaných letových ukázkách sokolník názorně demonstruje život dravců a sov v přírodě i v zajetí. Účastník programu má možnost stát se jeho reálnou součástí, po výběru sokolníkem asistuje v přeletech dravců na ruku, ti nejmladší pak sovy pálené. Sokolnické ukázky probíhají v prostorách Lochotínského amfiteátru od 1.4 - 31.10. každý den mimo pondělí v 11,00 h a v 15,30 h.

Cíl prohlídky: Sokolnictví je tradice stará již více jak 4 000 let. Při manipulaci s dravci si účastníci uvědomí nejen historickou loveckou úlohu dravců, ale hlavně význam dravců v přírodě - dravci jsou součástí potravního řetězce a udržují přirozenou biologickou rovnováhu. Proto mají v přírodě nezastupitelné místo. Bohužel je v současnosti mnoho druhů na pokraji vyhubení. Přímým kontaktem lze vysoce edukativním způsobem vyvrátit mnoho předsudků, mýtů a pomluv.

Cílová skupina: Všechny typy škol (lze kombinovat s dalším výukovým programem)

Místo: Amfiteátr, vstup z areálu ZOO a BZ, PROGRAM ZCELA V KOMPETENCI SOKOLNÍKŮ S VOLNÝM PŘÍSTUPEM, POSKYTUJEME POUZE PRACOVNÍ LISTY K PROGRAMU PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

Přibližný čas prohlídky: 60 min

Cíl prohlídky:

Cílová skupina:

Místo:

Přibližný čas prohlídky:

Antilopa Derbyho je největší žijící antilopou a ve volné přírodě je před vyhynutím. S tím se však nesmířila skupina ochránců přírody při Zemědělské univerzitě v Praze a snaží se o její záchranu. Co to v praxi znamená, co se jim již podařilo, jak spolupracují s domorodci a s tuzemskými zoologickými zahradami, o tom všem vypráví uvedený film.

Cíl prohlídky:

Cílová skupina: 2 st. ZŠ, SŠ, VŠ

Místo: přírodní amfiteátr (V případě deště bude film promítnut v EC Lüftnerka)

Přibližný čas prohlídky: 60 minut

Dokument přiblíží dětem výrobu tepla v Plzeňské teplárenské společnosti. Aby je film zaujal a výklad technologií byl pro ně srozumitelný, ústřední postavou příběhu jsou dva žáci, kteří se v teplárně pídí po tom, jak a z čeho teplo vlastně vzniká, jak se dostává ke spotřebitelům. Jejich průvodce jim vysvětluje, že jde o velmi ekologickou výrobu tepla a elektrické energie, neboť vznikají v moderních zařízeních s minimálním dopadem na čistotu ovzduší a uhlí je z velké části nahrazeno spalováním obnovitelných energetických zdrojů.

Cíl prohlídky:

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2 st. ZŠ, SŠ

Místo: přírodní amfiteátr (V případě deště bude film promítnut v EC Lüftnerka)

Přibližný čas prohlídky: 60 minut

Snímek seznámí děti s řadou šumavských živočichů a cílevědomou snahou šumavských ochránců přibližovat přírodu návštěvníkům tak, aby z ní co nejvíce poznali a přitom nedocházelo k její devastaci. Dokument byl natáčen i v nových návštěvnických centrech Kvilda, kde si lze zblízka prohlédnout jeleny, a na Srní, kde byli vysazeni do prostorného výběhu vlci. Jeden z rodičovského páru pochází z plzeňské zoo.

Cíl prohlídky:

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2 st. ZŠ, SŠ

Místo: přírodní amfiteátr (V případě deště bude film promítnut v EC Lüftnerka)

Přibližný čas prohlídky: 60 minut

Cíl prohlídky:

Cílová skupina:

Místo:

Přibližný čas prohlídky:

Děti procházejí společně s lektorem prostorami Akva-tera a seznamují se s jednotlivými zástupci bezobratlých živočichů v Akva-tera chovanými. Důraz je kladen hlavně na ohrožené a chráněné druhy, děti si mohou prohlédnout také kolekci sklípkanů. Pokud je to možné, pracovníci Akva-tera zpestřují výklad zážitky z expedic za bezobratlými. Témata, která program pokrývají:Život bezobratlých, Biodiverzita, ohrožené druhy, globální problémy (CITES), přínos ZOO v těchto oblastech

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci bezobratlých živočichů,jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1.st.ZŠ,2.st.ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60 min

Účastníci se v úvodu seznámí, se skupinami rostlin, kterým se bude program věnovat - sukulenty, kaktusy, epifyty, masožravky. Následuje prohlídka skleníku s výkladem věnujícím se sukulentním rostlinám Madagaskaru, Kanárských ostrovů a jižní Afriky a broméliím, vše s konkrétními ukázkami. Terénní vycházka pokračuje do japonské zahrady, kde se studenti seznámí s dalšími druhy cizokrajných rostlin. Témata pokrývající program: pojmy endemit, relikt, sukulent, kaktus, epifyt, masožravka, způsob přizpůsobení a života jednotlivých skupin, zajímavosti.

Cíl prohlídky: Doplnění učiva botaniky pro ZŠ, seznámení se s pojmy sukulenty, epifyty, masožravé rostliny a jejich reálné ukázky v přírodním prostředí botanického skleníku. Didaktické hry, možnost prohlédnout a sáhnout si na jednotlivé zástupce

Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ

Místo: Areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 90 min

Soutěž probíhá na sále environmentálního centra Lüftnerka. V několika disciplínách si 4 soutěžní týmy po 4 soutěžících vyzkouší své vědomosti a dovednosti v oblasti přírodovědy. Pořadem provází moderátor – lektor našeho centra, využívá se i audio a videotechnika. Úkolem je nasbírat z disciplín co nejvíce bodů pro posun na hracím plánu. Vítězem se stane tým, který dojede na hracím plánu nejdále. Týmy povzbuzuje publikum, které je aktivně zapojeno do hry, stejně tak pedagogický doprovod.

Cíl prohlídky: 5 soutěžních disciplín: – úkolem je nasbírat co nejvíce bodů za jednotlivé disciplíny pro posun po hracím plánu. Riskuj – vědomostní disciplína podle otázek z našich výukových programů, které jsou různě obodované dle obtížnosti. Zvířecí pantomima – dovednostní disciplína zaměřená na etologii zvířat s úkolem poznat živočicha a jeho typickou činnost, kterou jeden soutěžící z týmu předvádí. Pravda nebo lež – kvíz složený z nepravdivých a pravdivých tvrzení, které je třeba v týmu správně určit. Kdo se tu ozývá – úkolem je poznat zvuky zvířat a přiřadit je správně k nabízeným obrázkům. Mimikry – hledání a určování maskovaných živočichů na obrázku v jejich přirozeném prostředí.

Cílová skupina: 2. st. ZŠ + SŠ

Místo: vnitřní prostory Environmentálního centra Lüftnerka

Přibližný čas prohlídky: 120 min

Děti s lektorem procházejí vybranou část zoo. Po cestě formou hry hádají animované obrázky s výjevy z pohádek, ve kterých zvířata vystupují. Pohádky poznávají a získávají důležité jednoduché poznatky o konkrétních zvířatech. Důraz je kladen na večerníčkovou tvorbu našeho blízkého spolupracovníka V. Chaloupka - děti se mohou v letním období setkat s večerníčkovými medvědy Honzíkem a Eliškou. Témata, která program pokrývají: zvířata ve filmech a pohádkách, poznej život a chování zvířat.

Cíl prohlídky: Prostřednictvím zvířat chovaných v zoo a současně známých z Večerníčků nebo filmů o zvířatech, seznámit děti se světem zvířat, vytvářet zájem o přírodu, vztah k přírodě a zvířatům. Uvědomění si nutnosti ochrany přírody a zvířat.

Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ

Místo: areál zoo a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min